Zarządzenie Nr 44/09 z dnia 2009-07-06 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanegow Szkole Podstawowej w Radziłowie

Data wydania 2009-07-07
Tytuł Zarządzenie Nr 44/09 z dnia 2009-07-06
 
     Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art.91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku (Dz. U.
z 2004 r. Nr 260 poz. 2593 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w składzie określonym w załączniku  do mniejszego zarządzenia, do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej w Radziłowie.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 44/09
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 06 lipca 2009 r.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
§ 1. Skład Komisji Egzaminacyjnej, powołanej dla Pani Renaty Zalewskiej, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Radziłowie, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego:
1) Przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji egzaminacyjnej – Mirosław Gądek
2) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziłowie – Pani Teresa Dziekońska
3) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
4) Osoba upoważniona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku
5) Dwóch ekspertów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania:
- Joanna Szkop
- Jolanta Sowól
§ 2. Egzamin odbędzie się w dniu 28 lipca 2009 r. o godz. 10ºº, w Urzędzie Gminy Radziłów (sala konferencyjna).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-07-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-07-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-07-07