Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 2009-01-02 - w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy

Data wydania 2011-02-09
Tytuł Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 2009-01-02

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209 ,poz. 1511) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. Nr 115 , poz.781 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podział obowiązków w zakresie rejestrowania i sporządzania sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Radziłów oraz jednostki organizacyjne gminy.

§ 2. 1. Wyodrębniania wydatków strukturalnych budżetowych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonują pracownicy merytoryczni.

2. Pozostałe jednostki budżetowe i zakład budżetowy wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników (dyrektorów) tych jednostek organizacyjnych.

§2

 1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.
 2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
 3. Nie określa się klasyfikacji , dla wydatków ponoszonych i podlegających refundacji ze środków funduszy przedakcesyjnych ( PHARE, ISPA i SPARD), środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności ,Inicjatyw Wspólnotowych oraz środków akcesyjnych (Transition Facility).
 4. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom, kategoriom i podkategoriom zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-WS i wpisać wg wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku.

  Wzór pieczątki
  Wydatek strukturalny
  Obszar:…………………………………
  Kategoria:……………………………
  Podkategoria:…………………
  Kwota:…………………………
  Słownie:………………………

  Data:………………………..Podpis:………………………………

 5. W przypadku gdy wydatki nie są wydatkami strukturalnymi należy wpisać symbol ,,zero” (0) lub napisać informację, że to nie jest wydatek strukturalny.
 6. Dokumenty księgowe w których nie zastosowano klasyfikacji wydatków strukturalnych nie przyjmuje się do realizacji.

§3

 1. Wydział Finansowy dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają Wójtowi Gminy sprawozdania jednostkowe z wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku po roku budżetowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. Dane w sprawozdaniu wykazuje się w złotych lub groszach. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych również sporządzają sprawozdanie.
 3. Wydział Finansowy sporządza sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych jednostki budżetowej Urząd Gminy oraz łączne sprawozdanie w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.
§4

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§5

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radziłów
Robert Ziemkiewicz 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jakubczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-02-09

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-02-09

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-02-09