Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 2012-02-17 - w sprawie rozpatrzenia wniosków po zawiadomieniu o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy miejscowości Rydzewo Szlacheckie.

Data wydania 2012-02-28
Tytuł Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 2012-02-17

Zarządzenie Nr 4/2012
Wójta Gminy Radziłów

z dnia 17 lutego 2012 r

w sprawie rozpatrzenia wniosków po zawiadomieniu o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy miejscowości Rydzewo Szlacheckie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591z późn. zm.), art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2000 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Uwzględnić w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów wnioski:

1. Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych SZ RP ul. Żwirki Wigury 1C, 00-912 Warszawa, w sprawie uwzględnienia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zapisu obligującego do zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego obiektów o wysokości powyżej 50 m n.p.t.

2. Zarządu Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok w sprawie uwzględniania w pracach nad zmianą mpzp zadań:

a) wynikających ze średnio i długookresopwych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa zawartych w rozdziale VI „Kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa”, w tym: ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:

b) wynikające z położenia obszarów w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 217 Pradolina rzeki Biebrza,

c) wynikające z ewentualnego występowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – w dolinie rzeki Wissa.

d) ochrona gleb o najwyższej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze

3. Pana Leszka Dobkowskiego zam. Rydzewo Szlacheckie 14, 19 – 213 Radziłów w sprawie wyznaczenia na terenie oznaczonym numerem działki 113 funkcji produkcyjno – usługowej i zachowania istniejącej funkcji zagrodowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ;

W ó j t                 
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-02-28

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-02-28