Zarządzenie Nr NR 29/09 z dnia 2009-06-18 - w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnej.

Data wydania 2009-06-02
Tytuł Zarządzenie Nr NR 29/09 z dnia 2009-06-18

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. t.j. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.,Nr 281, poz. 2782, z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz, 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r, Nr 6, poz. 70, Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz, 1600 i 1601, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412), oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108), oraz § 2 pkt. 1, § 4 i § 6 pkt. 1 i 2 Uchwały Nr IX/44/99 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 kwietnia 1999 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Radziłów nr III/21/03 z dnia 6 lutego 2003 r, zarządzam co następuje:

§ 1. 1 Postanawiam ogłosić piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki komunalnej położonej w obrębie Borawskie-Awissa, gmina Radziłów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 61
2.  Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
W ó j t

 

 

 

mgr inż. Robert Ziemkiewicz

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

 

                                                                                                                             Radziłów Nr 29/09 z dnia 18.05 2009r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Radziłów piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 61 o pow. 9900 m2 położonej w Borawskie -Awissa w skład której wchodzą następujące użytki gruntowe: RVI – 0,74 ha, LsV – 0,25 ha. . Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek odbyły się w dniach 23 czerwca 2008 r , 26 sierpnia 2008 r, 9 października 2008r, 19 grudnia 2008 r i zakończyły się wynikiem negatywnym.

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją
o warunkach zabudowy.
Stan prawny działki uregulowany został w KW Nr 19919, zgodnie z którą przedmiotowa nieruchomość wolna jest od ciężarów, długów, oraz zabezpieczeń bankowych. Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej

Cena wywoławcza gruntu wynosi 6 448.00 zł.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów w dniu 19 czerwca 2009r
o godz. 103o i zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 700,00 zł na konto
Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do dnia 15 czerwca 2009r do godz. 14oo.

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli któryś z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,
 w pozostałych przypadkach zwraca się w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
 a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin zgłoszenia wniosku przez osoby o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 30 kwietnia 2008 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne roszczenia.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-06-02

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-06-02