Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 2012-02-17 - w sprawie rozpatrzenia wniosków po zawiadomieniu o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów.

Data wydania 2012-02-28
Tytuł Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 2012-02-17

Zarządzenie Nr 5/2012
Wójta Gminy Radziłów

z dnia 17 lutego 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków po zawiadomieniu o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591z późn. zm.), art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2000 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uwzględnić w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów wnioski:

1. Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15 – 620 Białystok ul. Elewatorska 6,dotyczący uwzględnienia w projekcie zmiany planu następujących kwestii:

  • przyjęcia podczas prac projektowych właściwych parametrów drogi określonychw rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej głownie przy projektowaniuzjazdów, właściwej szerokości pasa drogowego, odstępów między skrzyżowaniami,
  • zakazu lokalizowania usługi w obrębie skrzyżowań jeżeli dojazd do usługi nie będzie możliwyz drogi bocznej,
  • zachowania odpowiedniej odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi drogi w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym,
  • zapewnienia ochrony przed wpływem uciążliwości drogi poprzez zachowanie odpowiedniejodległości budynków przeznaczonych na pobyt ludzi od krawędzi jezdni,
  • lokalizowania parkingów dla użytkowników usług na terenach własnych inwestora,
  • konieczności rozwiązania problemu ścieków opadowych wód roztopowych z terenówutwardzonych,
  • rozwiązania problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych.


2. Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych SZ RP ul. Żwirki Wigury 1C, 00-912 Warszawa, w sprawie uwzględnienia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów zapisu obligującego do zgłoszenia do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego obiektów o pow. 50 m n.p.t.

3. Zarządu Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok w sprawie uwzględniania w pracach nad zmianą mpzp zadań:

Wynikających ze średnio i długookresowych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa - zawartych w rozdziale VII „ zadania służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych”
- modernizacja drogi 668 z dostosowaniem do parametrów technicznych klasy Z,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego do uwzględnienia stosownie do przedmiotu zmiany studium - zawarte w rozdziale VI planu zagospodarowania przestrzennego województwa w tym:

a) ograniczenia w zagospodarowaniu tereny wynikające z położenia w głównego zbiornika Wód podziemnych nr 217 Pradolina rzeki Biebrza.

b) ochrona gleb o najwyższej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze.

4. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20 – 340 Lublin ul. Garbarska 21 A, dotyczy uwzględnienia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów następujących ustaleń z zakresu elektroenergetyki:

- Zaopatrzenia w energię elektryczną opracowywanego terenu realizować poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci energetycznej.

5. Pana Zawadzkiego Krzysztofa, zam. ul Bargłówek 18, 19 – 213 Radziłów w sprawie wyznaczenia na terenie oznaczonym numerem działki 1433 funkcji mieszkaniowo – usługowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t              
mgr inż. Robert Ziemkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2012-02-28

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2012-02-28

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2012-02-28