Zarządzenie Nr 31/14 z dnia 2014-04-24 - w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Data wydania 2014-04-25
Tytuł Zarządzenie Nr 31/14 z dnia 2014-04-24

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 201 r. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zapewnia się na terenie Gminy Radziłów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie: 
1) urzędowych obwieszczeń wyborczych,
2) plakatów wyborczych komitetów wyborczych
1. Na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych w każdym sołectwie na terenie Gminy Radziłów.
2. Urządzeń (tymczasowych) ustawianych przez komitety wyborcze we własnym zakresie, na których komitet będzie zamieszczał plakaty swoich kandydatów.

§ 2. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie 
na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Radziłów, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziłów, www.radzilow.pl .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Radziłów
mgr Robert Ziemkiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-04-25

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-04-25

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-04-25