Władze Gminy

 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.(Art. 11).

Organami gminy są:

1) rada gminy,

2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). (Art. 11a)

 


W Radziłowie organami gminy są: Rada Gminy i Wójt.


 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie Gminy§ 1.

1. Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek od godz. 800 do godz. 1500.

2. W przypadku nieobecności Wójta interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w jego zastępstwie Sekretarz gminy lub inny pracownik wyznaczony.

3. Pracownicy urzędu i nadzorowanych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy oraz udzielania wyczerpujących wyjaśnień i przyjmowania skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokółu.§ 2.

1. Rozpatrywanie i załatwianie merytoryczne skarg i wniosków należy do właściwego ze względu na przedmiot skargi i wniosku stanowiska pracy.

2. Pracownicy urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa KPA, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne.

4. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.

5. Pracownik ds. polityki kadrowej prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie przyjęć interesantów przez Wójta, sekretarza i pracowników.

6. Pracownik ds. polityki kadrowej zobowiązany jest do dokonywania okresowych ocen sposobu załatwiania indywidualnych spraw obywateli i przedkładania ich sekretarzowi gminy.§ 3.

Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

a) udzielania niezbędnych informacji przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,

b) rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia,

c) informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich skarg,

d) powiadamianiu o przedłużaniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

e) informowanie o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.2. Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej telefonicznej lub teletekstowej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27