Uchwała Rady Nr XII/58/03 z dnia 2003-12-30 uchwalenia Statutu Gminy Radziłów

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów
Data wydania 2003-12-30
Numer XII/58/03

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Uchwala się Statut Gminy Radziłów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XVI/59/96 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 lutego 1996r. w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. W. Ł. Nr 17, poz. 47),
2) Uchwała Nr XXI/83/96 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 sierpnia 1996r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie gminy (Dz. Urz. W. Ł. Nr 29, poz. 103),
3) Uchwała Nr V/17/99 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie zmian w statucie gminy (Dz. Urz. W. P. Nr 7, poz.64),
4) Uchwała Nr VII/39/99 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 marca 1999r.  w sprawie zmian w statucie gminy (Dz. Urz. W. P. Nr 12, poz. 127), 
5) Uchwała Nr XIII/62/99 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 sierpnia 1999r. zmieniająca Statut Gminy (Dz. Urz. W. P. Nr 33, poz. 530),
6) Uchwała Nr XXVI/116/01 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 lutego 2001r. zmieniająca Statut Gminy (Dz. Urz.  W. P. Nr 5, poz. 97),
7) Uchwała Nr XXIX/141/01 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 sierpnia 2001r. zmieniająca Statut Gminy (Dz. Urz. W. P. Nr 55, poz. 971).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08