Uchwała Rady Nr XXVI/160/08 z dnia 2008-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2009.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2009.
Data wydania 2008-12-29
Numer XXVI/160/08


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173) oraz art. 165, 166,166a,173, 182, 184, 188  ust. 2 i art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości:                                                            13.352.424 zł,  z tego :
-    dochody bieżące w kwocie                                                                        11.843.954 zł,
-    dochody majątkowe w kwocie                                                                   1.508.470 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1.    Wydatki budżetu gminy w wysokości:                                                           16.936.676 zł,
z tego:
-    wydatki bieżące w wysokości                                                                        10.344.321 zł,
-    wydatki majątkowe w wysokości                                                                   6.592.355 zł,
     zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.    Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3.

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.584.252 zł  zostanie sfinansowany pożyczką  i kredytem bankowym.
2.    Przychody w kwocie 4.187.478 zł,  rozchody w wysokości 603.226 zł,zgodnie  z załącznikiem nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się:
a) rezerwę ogólną w wysokości:                                                                       110.000 zł,
b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie                50.186 zł
do wysokości 1% x ( wydatki – wyd. inwest. – wyd. na wynagr. i pochodne – wyd. na obsługę długu).

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. W/w dochody dotyczą opłat za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych.

§ 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi określa      załącznik nr 12.

§ 8.

1.    Ustala się dochody w kwocie 22.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.838 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.    Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

1.    Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
- przychody – 1.481.300 zł,
- wydatki – 1.487.790 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

1.    Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie:
- z tytułu dopłaty do ceny ścieków:                                                    64.200 zł,
- z tytułu dopłaty do segregacji śmieci                                                42.800 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.    Dotacje podmiotowe dla:
1)    gminnej instytucji kultury na łączną kwotę                                   60.000 zł,
2)    działających na terenie gminy niepublicznej szkoły                       175.000zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i  nienależące do sektora finansów publicznych        20.000 zł,                
 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)    przychody     -            50.000 zł,
2)    wydatki     -            65.543 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12.


Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
-   kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie -   3.584.252 zł,
- kredytów i pożyczek na spłatę długu w kwocie -  603.226 zł,
- kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł.

§ 13.


Upoważnia się Wójta do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2)    zaciągania zobowiązań:
a)    na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,
b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w  roku następnym.
3)     dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.


§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-01-05