Uchwała Rady Nr XXIII/116/04 z dnia 2004-12-29 w sprawie programu współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok.

w sprawie w sprawie programu współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok.
Data wydania 2004-12-29
Numer XXIII/116/04
 
 

Uchwała Nr XXIII/116/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 grudnia 2004r.

         w sprawie programu współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok.

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 )uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się program współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r. stanowiacy załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program o którym mowa w ust. 1 dotyczy:

1) organizacji pozarządowych,

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowdzenie działlności pożytku publicznego.

3) Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska

 


Załącznik do uchwały Nr XXIII/116/04
     Rady Gminy Radziłów
      z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

 

Program współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 r.

 

 

 

Rada Gminy Radziłów w celu wykorzystania, przy wykonaniu zadań publicznych z potencjału tkwiącego w społeczeństwie, przyjmuje poniższy program działań na 2005 r.

   § 1. W sferze dotyczącej oświaty, kultury i kultury fizycznej podejmowane będą działania w zakresie:

1)      podtrzymywania polskiej tradycji narodowej i ludowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja konkursów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej,

2)      wspierania i promocji twórczości oraz działań i inicjatyw kulturalnych,

3)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:

a)      działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b)      organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwoju zainteresowań,

4)      krajoznawstwa turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności:

a)      działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną – organizacja rajdów,

b)      organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

5)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:

a)      organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

b)      popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

c)      organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych.

 

   § 2. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności:

1)      realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w tym związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych,

2)      realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

3)      realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

4)      realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

   § 3 W sferze wspierania przedsiębiorczości podejmowane będą działania związane ze współpracą w zakresie organizacji spotkań szkoleniowo – informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28