Uchwała Rady Nr III/14/06 z dnia 2006-12-28 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.

w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
Data wydania 2006-12-28
Numer III/14/06

UCHWAŁA Nr III/14/06
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.

 

Na podstawie art.70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 6 ust. 1 Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 162,
poz. 2165) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyznacza się dodatkowych przedstawicieli Gminy Radziłów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy na okres trwania kadencji Rady Gminy Radziłów w latach 2006 - 2010 w osobach:

1)      Zbigniew Mordasiewicz

2)      Barbara Kosmaczewska

§ 2

W uchwale Nr XIV/69/04 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 lutego 2004r w sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy skreśla się § 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 
 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27