Uchwała Rady Nr XXV/158/08 z dnia 2008-12-22 określenia wzorów deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych

w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
Data wydania 2008-12-22
Numer XXV/158/08

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 130, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, zm. przen. z Dz.U. 2005 r. Nr 143 poz. 1199 z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji i innych informacji podatkowych w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1-4 do chwały :

1) załącznik Nr 1 wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

2) załącznik Nr 2 wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

3) załącznik Nr 3 wzór deklaracji na podatek rolny

4) załącznik Nr 4 wzór deklaracji na podatek leśny

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/145/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych /Dz. Urz. W. P. Nr 313, poz. 3284/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-01-05