Uchwała Rady Nr XXV/154/08 z dnia 2008-12-22 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009”

w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009”
Data wydania 2008-12-22
Numer XXV/154/08

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172. poz. 1441, Dz. U.
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ), a także art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2136, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr  94, 651),  Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:

§ 1. Na rok 2009, przyjmuje się  „Program współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-01-05