Uchwała Rady Nr XXV/153/08 z dnia 2008-12-22 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Data wydania 2008-12-22
Numer XXV/153/08

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 31 ust.1 ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 134, poz. 850) Rada Gminy w Radziłowie uchwala,
co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Zbigniew  Mordasiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-01-05

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-01-05