Uchwała Rady Nr XXXIV/163/05 z dnia 2005-12-15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych
Data wydania 2005-12-15
Numer XXXIV/163/05
 
 

Uchwała Nr XXXIV/163/05
Rady Gminy Radziłów
z dnia 15 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej( Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106,poz.679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI /128/05 Rady Gminy Radziłów dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości ceny za wywóz nieczystości płynnych  zmienia się § 2 który otrzymuje brzmienie:

 „§ 2 ustala się wysokość ceny za usługę polegającą na przyjęciu nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w kwocie 1,95 zł/m3”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08