Uchwała Rady Nr XXXIV/160/05 z dnia 2005-12-15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.
Data wydania 2005-12-15
Numer XXXIV/160/05

   

 UCHWAŁA  Nr XXXIV/160/05
 RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 15 grudnia 2005 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 /

 

i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683;  z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966;        z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291; z 2005 r. Nr 130, poz.1087,Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484/ uchwala się, co następuje:

 

 

                                                           § 1

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Radziłów:

 

1) od gruntów:

      a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób    

          zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -  0,54 zł od 1 m ²     

          powierzchni ,

      b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych     

          2,70 zł od 1 ha powierzchni,                                                                                                

      c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

          działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –    

          0,10.zł  

          od 1 m² powierzchni;

 

[1]

- 2 -

 

 

2) od budynków lub ich części:        

    a ) mieszkalnych 0,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,                                                       
   
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –     11,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,                                                                        
    c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,                 d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 3,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,                        
    e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3. i ust. 3 - 7. 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXII/104/04 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 grudnia 2004  roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok / Dz. Urz. W. P. Nr 8, poz. 145/.

§ 3


          Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa PodlaskiegoNiniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych        

       typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WEL 368 z   

      17.12.1992) ,

2)       dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych  

     typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999 r).

      Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-04-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-08