Uchwała Rady Nr XXII/105/04 z dnia 2004-12-15 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.

w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
Data wydania 2004-12-15
Numer XXII/105/04
 

U C H W A Ł A Nr XXII/105/04
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 14 grudnia 2004 roku.

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002, Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, oraz z 2003, Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568 / uchwala się co następuje:

 

§ 1. Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. / Monitor Polski Nr 43, poz. 765 z kwoty – 37,67 zł za 1 q do kwoty 34,57 zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 rok na obszarze gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28