Uchwała Rady Nr XXII/114/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy i upoważnienia Wójta do zawarcia umowy pożyczki

w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy i upoważnienia Wójta do zawarcia umowy pożyczki
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/114/04

UCHWAŁA NR XXII/114/04

RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 14 grudnia 2004r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy i upoważnienia Wójta do zawarcia umowy pożyczki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1988r. o finansach publicznych ( Dz .U z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890 , Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135) uchwala się co następuje:

 

§ 1

Na sfinansowanie zadania „ Przebudowa ujęcia wodnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi we wsi Łoje Awissa” postanawia się zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pożyczkę.

  1. krótkoterminową w wysokości 490.200,00 ( słownie złotych : czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście )

 

§ 2

Spłata pożyczki wymienionej w § 1 pkt 1 nastąpi w terminie 7 dni od uzyskania zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu realizowanego w ramach ZPORR

 

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Radziłów do zawarcia umów pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

 

§ 4

Zabezpieczeniem pożyczek będzie weksel in blanco.

 

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28