Uchwała Rady Nr XXII/113/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/113/04

 

Uchwała Nr XXII/113/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 grudnia 2004r.

 

 
 

 

 

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 121.518 zł

zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami na kwotę 35.000 zł

zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

plan dochodów 8.867.399 zł

plan wydatków 9.139.899 zł

 

 

 

§ 4

 

 1. Dochody budżetowe w kwocie 247.500 zł

przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu i pożyczek.

 1. Deficyt budżetowy w kwocie 520.000 zł pokryty zostanie:

  • planowanym do zaciągnięcia kredytem lub pożyczką długoterminową

w kwocie 350.000 zł

  • wolnymi środkami 170.000 zł

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Zał. nr 1 do uchwały nr XXII/113/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 grudnia 2004r.

 

 

 

 

 

Zwiększenie planu dochodów

Zwiększenie planu wydatków

Dz.

Rozdz.

§

Kwota

Plan po zmianach

Dz.

Rozdz.

§

Kwota

Plan po zmianach

010

01010

6339

28.112

28.112

010

01010

6059

28.112

28.112

758

75801

2920

16.394

2.993.041

801

80101

4010

13.994

1.293.994

 

 

 

 

 

 

 

4210

2.400

172.507

801

80101

2033

55.030

55.030

 

 

4270

55.030

194.937

801

80195

2030

300

300

801

80195

4300

300

300

921

92116

2020

1.500

1.500

921

92116

4240

1.500

2.400

758

75802

2750

20.182

20.182

750

75095

4210

2.182

12.402

 

 

 

 

 

921

92116

4010

3.377

29.777

 

 

 

 

 

 

 

4110

582

4.859

 

 

 

 

 

 

 

4120

83

933

 

 

 

 

 

 

 

4410

168

368

 

 

 

 

 

 

 

4430

300

453

 

 

 

 

 

 

 

4210

13.490

22.350

Ogółem:

121.518

 

Ogółem:

121.518

 

 

Powyższe zmiany budżetu na 2004 rok wprowadza się na podstawie otrzymanych decyzji:

 

  • O zwiększeniu środków z rezerwy celowej budżetu województwa 28.112 zł na współfinansowanie inwestycji „Przebudowa ujęcia wodnego w Łojach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

  • Na dofinansowanie remontów szkół w Kramarzewie i Mścichach 55.030 zł ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego związanych z realizacją podkomponentu B2 - Edukacja w ramach programu PAOW.

 

  • Z dotacji celowej budżetu woj. otrzymane zwiększenie na kwotę 300 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

 

  • Na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Kultury w sprawie „Upowszechniania i promocji czytelnictwa” przez bibliotekę w Radziłowie pozyskano 1.500 zł na zakup wydawnictw.

 

  • Z rezerwy subwencji ogólnej otrzymana kwota 20.182 zł zwiększa plan dochodów oraz wydatków z przeznaczeniem na:

  • Częściowe sfinansowanie nagród dla sołectw uczestniczących w festynie gminnym 2.182 zł.

  • Utworzenie Gminnego Centrum Informacji według zawartej umowy z samorządem woj. Podlaskiego należy zabezpieczyć własnych środków 18.000 zł. Łączny koszt realizacji projektu wynosi 54.000 zł.

  •  

    • Z otrzymanej rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 16.394 zł zwiększono plan wydatków w dziale 801:

    • na odprawy dla nauczycieli likwidowanej

    • Sz.P. w Klimaszewnicy: 13.994 zł

     1. zakup materiałów na adaptację pomieszczeń

     szkolnych na gabinety profilaktyczne w szkole

     podstawowej Radziłów i Kramarzewo: 2.400 zł.

      

     Przedstawione zmiany planu dochodów i wydatków zwiększają budżet gminy o 121.518zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28