Uchwała Rady Nr XXII/111/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok

w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/111/04
 
 

Uchwała Nr XXII/111/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 grudnia 2004r.

                                                            w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 ) oraz § 61 ust. 1 Statutu Gminy Radziłów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/58/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2003 r.(Dz. Urz. W. P. Nr 7, poz. 179) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska

 

 


Załącznik do uchwały Nr XXII/111/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

PLAN PRACY

 

Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów na 2005 rok

 

 

 

L.p

Temat

Termin realizacji

1.

 

 

Zaopiniowanie propozycji regulaminu wynagradzania w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Styczeń

 

 

 

2.

 

 

 

Omówienie spraw związanych z organizacją zapustów na terenie gminy

 

 

3.

Dyskusja na temat działalności i perspektyw rozwoju placówek oświatowych z dyrektorami szkół.

Styczeń

 

4.

Nawiązanie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu organizacji.

Luty

 

5.

Omówienie spraw kultury i czytelnictwa oraz GCI.

Marzec

6.

Omówienie organizacji imprez masowych.

Maj

7.

Omówienie ładu i porządku na terenie gminy.

Czerwiec

8.

Omówienie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.

Sierpień

9.

Omówienie funkcjonowania placówek opieki społecznej.

Październik

10.

Dyskusja nad projektem budżetu gminy na 2006 rok – wydanie opinii.

Grudzień

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28