Uchwała Rady Nr XXII/110/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok

w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/110/04
 
 

Uchwała Nr XXII/110/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 grudnia 2004r.

                                   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 ) oraz § 61 ust. 1 Statutu Gminy Radziłów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/58/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2003 r.(Dz. Urz. W. P. Nr 7, poz. 179) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Radziłów na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska

 

 


Załącznik do uchwały Nr XXII/110/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

 

 

PLAN PRACY

 

 

 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na 2005 rok

 

 

L.p

Temat

     Termin realizacji

1.

 

Omówienie projektu budżetu gminy na 2005rok.

Styczeń

2.

Przeanalizowanie możliwości zagospodarowania budynków po byłych szkołach oraz innych składników mienia gminnego.

Luty

 

3.

Rozpatrzenie autopoprawek do projektu budżetu gminy i wniosków zgłoszonych przez Komisję Rady Gminy.

Marzec

 

 

4.

Omówienie stanu poprawy estetyki na terenie gminy.

Maj

 

5.

Omówienie działalności zakładu budżetowego.

Czerwiec

 

6.

Zagospodarowanie terenów komunalnych położonych w Sośni.

Lipiec

 

7.

Postęp realizacji inwestycji.

Październik

 

8.

Dyskusja nad projektem budżetu gminy na 2006 rok.

Grudzień

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28