Uchwała Rady Nr XXII/107/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/107/04
 
 

UCHWAŁA  Nr XXII/107/04
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹) [1] /  Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,  poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 / uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :

a)      od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  – 640,00 zł ,

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 723 zł ,

c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 780 zł ,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

836,00

851,00

13

14

988,00

1.005,00

14

15

1.140,00

1.160,00

15

 

1.292,00

1.315,00

Trzy osie

12

17

1.046,00

1.065,00

17

19

1.191,00

1.212,00

19

21

1.336,00

1.360,00

21

23

1.481,00

1.508,00

23

25

1.627,00

1.656,00

25

 

1.627,00

1.656,00

Cztery osie i więcej

12

25

1.707,00

1.737,00

25

27

1.888,00

1.976,00

27

29

2.070,00

2.214,00

29

31

2.252,00

2.452,80

31

 

2.252,00

2.452,80

 

 

3)  od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)      od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 502,00 zł ,

b)      powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 669,00 zł ,

c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 780,00 zł ,

4)        od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

 (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.079,00

1.098,00

18

25

1.114,00

1.133,00

25

31

1.447,00

1.535,00

31

 

1.780,00

1.937,76

Trzy osie i więcej

12

40

1.778,00

1.809,00

40

 

2.342,00

2.548,65

 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ – 502,00 zł ,

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów:  naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

557,00

561,00

18

25

612,00

620,00

25

 

669,00

680,00

Dwie osie

12

28

877,00

892,00

28

33

1.105,00

1.124,00

33

38

1.333,00

1.357,00

38

 

1.754,00

1.785,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.110,00

1.145,00

38

 

1.322,00

1.345,00

 

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniej niż 30 miejsc – 1.169,00 zł,

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.226,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/56/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych / Dz. Urz. W. P. Nr 7, poz. 177 /.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady

mgr inż. Aneta Michałowska[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)       dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28