Uchwała Rady Nr XXII/104/04 z dnia 2004-12-14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.
Data wydania 2004-12-14
Numer XXII/104/04
 
 

UCHWAŁA Nr XXII/104/04
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 14 grudnia 2004 r.

 

                                                        w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art.5 ust.1, art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ¹)[1] / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz.1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/ uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1.      od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części-0,28. zł

2.      od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,00 zł

3.      od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 6,90 zł

4.      od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – .2,90 zł

5.      od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł

6.      od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

7.      od 1 m² powierzchni gruntów:

        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na          sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,52 zł

        od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne.retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,50 zł

        od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,09 zł

§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów.

2. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/47/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości / Dz. Urz. W.P. Nr 127, poz. 2406/.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

 

mgr inż. Aneta Michałowska[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE  L 368 z 17.12.1992), 2 dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. L. 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie -  z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii  Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28