Uchwała Rady Nr II/8/14 z dnia 2014-12-12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku.

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku.
Data wydania 2014-12-12
Numer II/8/14

Uchwała Nr II/8/14
Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( Dz. U. z 2014r., poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (Monitor Polski z 2014 r., poz.718) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Radziłów:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł od 1 m ² powierzchni ,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18zł od 1 m² powierzchni, z wyjątkiem ;

- zajętych pod drogi wewnętrzne w rozumieniu art.8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz.843,1446,1543, z 2014 r., poz. 659) stanowiące własność lub współwłasność Gminy, dla których stawka wynosi – 0,47 zł od 1 m² powierzchni.#

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych 0,39 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 5,08 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3. i ust. 3 - 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2015 r.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-12-17