Uchwała Rady Nr II/6/14 z dnia 2014-12-12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
Data wydania 2014-12-12
Numer II/6/14

Uchwała Nr II/6/14
Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594, / oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r poz. 379 /, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę- 209.373 zł. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 130.008 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 306.761 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227.396 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2014r zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały w sprawie budżetu gminy Radziłów na 2014 r zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dotacje z budżetu gminy Radziłów na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów 20.854.698,70 zł z tego :

   - bieżące – 17.285.708,70 zł,

   - majątkowe –3.568.990,00 zł

- plan wydatków 20.983.027,70 zł z tego:

   - bieżące – 16.265.931,70 zł,

   - majątkowe – 4.717.096,00 zł

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 128.329 zł planuje się pokryć wolnymi środkami.

§ 8. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-12-17