Uchwała Rady Nr II/11/14 z dnia 2014-12-12 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
Data wydania 2014-12-12
Numer II/11/14

Uchwała Nr II/11/14
Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r poz. 594z późn. zm.), oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIX/124/12 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 marca 2012 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy wprowadza się następującą zmianę:

§ 2. W pkt. 5 programu gospodarowania zasobem lokalowym gminy na lata 2012 – 2016 pod nazwą” Zasady polityki czynszowej” w tabeli czynników wpływających na podwyższenie i obniżenie stawki czynszu dodaje się wiersz nr 9 w brzmieniu:

Lp.

Czynniki

Podwyższenie

Obniżenie

9

Lokal o powierzchni powyżej 80 m2

20%

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-12-17