Uchwała Rady Nr II/9/14 z dnia 2014-12-12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Data wydania 2014-12-12
Numer II/9/14

Uchwała Nr II/9/14
Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późniejszymi zmianami) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal-nych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 818,00 zł ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 950,00 zł ,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.024,00 zł ,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokal-nych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.100,00

1.120,00

13

14

1.296,00

1.320,00

14

15

1.496,00

1.520,00

15

 

1.692,00

1.728,00

Trzy osie

12

17

1.370,00

1.400,00

17

19

1.566,00

1.592,00

19

21

1.754,00

1.784,00

21

23

1.944,00

1.982,00

23

25

2.134,00

2.172,00

25

 

2.134,00

2.172,00

Cztery osie i więcej

12

25

2.240,00

2.282,00

25

27

2.476,00

2.596,00

27

29

2.714,00

2.906,00

29

31

2.900,00

3.130,00

31

 

2.900,00

3.130,00

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 658,00 zł ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 878,00 zł ,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.026,00 zł ,

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju za- wieszenia – wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.416,00

1.442,00

18

25

1.462,00

1.490,00

25

31

1.898,00

2.014,00

31

 

2.338,00

2.420,00

Trzy osie i więcej

12

40

2.336,00

2.376,00

40

 

3.072,00

3.130,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/ – 658,00 zł ,

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego /, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia – wg poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

728,00

734,00

18

25

804,00

812,00

25

 

878,00

890,00

Dwie osie

12

28

1.152,00

1.170,00

28

33

1.452,00

1.478,00

33

38

1.688,00

1.778,00

38

 

2.298,00

2.344,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.458,00

1.502,00

38

 

1.738,00

1.762,00

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc – 1.534,00 zł ,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.610,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Klimaszewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Łukasz Rutkowski

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2014-12-17

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-12-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2014-12-17