Uchwała Rady Nr XV/93/07 z dnia 2007-11-30 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta i Zastępcy Wójta Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta i Zastępcy Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2007-11-30
Numer XV/93/07

Uchwała nr XV/93/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007 roku

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta i Zastępcy Wójta Gminy Radziłów

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustay z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz.1524) oraz §106, 107, 108 i 109 Uchwaly Nr XII/58/03 Rady Gminy Radziłów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów, uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpoznaniu skargi Pani Genowefy Mularzuk – sołtysa wsi Sośnia, na działalność Wójta Gminy Radziłów oraz Zastępcy Wójta Gminy Radziłów w sprawie braku zawiadomienia o Sesji w dniu 25 października 2007 r. stwierdza się w wyniku dokonanych  wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ZałącznikNr 1
do uchwały Nr XV/93/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007 roku

 

U Z A S A D N I E N I E

§ 1. Skarga  Pani Genowefy Mularzuk – sołtysa wsi Sośnia  z  dnia   26  października 2007 r.  na działalność Wójta   i Zastępcy Wójta Gminy Radziłów przesłana przez skarżącą  do Przewodniczcącego Rady Gminy Radziłów. Skarżąca w piśmie zgłosiła zarzuty  w sprawie sposobu przekazania informacji dotyczacej protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy, która była poruszana telefonicznie przez Panią Elżbietę Mudry.

§ 2. W następstwie skargi  w imieniu  Rady Gminy w Radziłowie Komisja Rewizyjna   przeprowadziła postępowanie dowodowe, w wyniku którego ustalono co następuje:

           Pani Elżbieta Mudry w rozmowie telefonicznej zażądała aby nadesłać jej faksem protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy. Pani Krystyna Jankowska poinformowała, że sprawdzi czy może tak postąpić. Natępnego dnia Zastępca Wójta wyjaśniła Pani Mudry, iż nie może wysyłać nie zatwierdzonych protokołów – co stanowi Statut Gminy, poinformowała również, że projekt protokołu znajduje się w BIP Radziłowa.

           Kolejny telefon w tej sprawie został przekazany Wójtowi Gminy, który jednoznacznie potwierdził, iż nie można przekazywać danych nie zatwierdzonych przez Radę, poinformował, że protokół jest wyłożony do wglądu w budynku Urzędu, w pokoju Zastepcy Wójta.

           W odniesieniu do zarzutu złego powiadomienia Panią Sołtys na Sesję Nadzwyczajną,
z wyjaśnień Zastępcy Wójta wynika, iż K. Jankowska 21.10.07 r wszystkim sołtysom wysłała zawiadomienia na sesję drogą listowną poprzez pocztę, co potwierdza sekretarka. Statut Gminy nie określa na ile dni przed Sesją Nadzwyczajną powinno być dostarczone zawiadomienie, dlatego też Komisja uznaje, iż trzy dni przed dniem Sesji były wystarczające aby zaproszenia dotarły do adresatów. Nikt poza Panią Genowefą Mularzuk nie zgłosił,  nie otrzymania zawiadomienia.

§ 3. Komisja Rewizyjna po analizie całości przedstawionych materiałów sprawy uznała, że  informacje dotyczące przesłania dokumentacji oraz wysłanie zawiadomień na Sesję Nadzwyczajną zostały przekazane w sposób prawidłowy.

§ 4.  Uwzględniając powyższe okoliczności Komisja Rewizyjna stwierdza, że skarga jest w całości niezasadna.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27