Uchwała Rady Nr XV/92/07 z dnia 2007-11-30 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziłów

w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2007-11-30
Numer XV/92/07
 
 

Uchwała Nr XV/92/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007 roku
 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziłów

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustay z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz.1524) oraz §106, 107, 108 i 109 Uchwaly Nr XII/58/03 Rady Gminy Radziłów w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów, uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpoznaniu skargi mieszkańców wsi Sośnia, w sprawie sieci wodociągowej
i 13 przyłączy we wsi Sośnia. stwierdza się w wyniku dokonanych  wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia mieszkańców
wsi Sośnia oraz Podlaski Urząd Wojewódzki o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
do Uchwały NrXV/92/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007 roku

 

 

uzasadnienie

§ 1. Skarga mieszkańców wsi Sośnia z dnia 12 listopada 2007 roku, w sprawie sieci wodociągowej i 13 przyłączy we wsi Sośnia, przesłana do Wojewody Podlaskiego, została skierowana w dniu 13.11.2007 r. do Rady Gminy Radziłów, celem rozpatrzenia zgodnie
z właściwością. Mieszkańcy wsi Sośnia zarzucają obecnemu Wójtowi Gminy Radziłów,
nie ukończenie inwestycji sieci wodociągowej do miejscowości Sośnia.

§ 2. W następstwie  wskazanej  skargi  w imieniu  Rady Gminy Radziłów, Komisja Rewizyjna  przeprowadziła postępowanie dowodowe, w wyniku którego ustaliła co następuje:

           Projekt wyżej wymienionej inwestycji został wykonany w 2006 roku, natomiast pozwolenie na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Klimaszewnica
do miejscowości Sośnia uzyskano 19.11.2007 r., o czym Kierownik Referatu Inwestycynego w UG Radziłów poinformował członków Komisji Rewizyjnej. Ponadto nadmienia się, że powyższa inwestycja nie była uwzględniona w budżecie gminy
na 2007 rok.

           Zarzut dotyczący braku zainteresowania wymienioną sprawą jest bezzasadny. Temat ten poruszany był na każdej Sesji Rady Gminy. Radni nie wyrazili zgody na wyjazd do Sośni celem zapoznania się sprawą braku wodociagu w miejscowości, ponieważ wcześniej Wójt zaplanowal wspólny wyjazd wraz z  Radnymi po wszystkich miejscowościach Gminy Radziłów, celem zapoznania się z problemami mieszkańców w poszczególnych sołectwach - co Radni zaakceptowali jednogłośnie.

           Wójt Gminy Radziłów w projekcie budżetu gminy na 2008 rok przedstawił propozycję zaplanowania środków finansowych na inwestycje dotyczące sieci wodociągowej.

§ 3. Uwzględniając powyższe okoliczności Komisja Rewizyjna stwierdza, że skarga jest w całości niezasadna.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27