Uchwała Rady Nr XV/90/07 z dnia 2007-11-30 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

w sprawie w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
Data wydania 2007-11-30
Numer XV/90/07
 
 

UCHWAŁA Nr XV/90/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007 roku

 

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

         

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. Poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 oraz art.12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej “zwolnieniem”.                  

§ 2. 1.Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu, wniosku o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie /w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy/ oraz określić zamierzony okres zwolnienia /1 – 3 lata/. 

§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące :

           zaprzestanie uprawy roślin;

           nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

           nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

           utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.                               

 

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta. 

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ   podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt 1.

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w Radziłowie
w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27