Uchwała Rady Nr XV/89/07 z dnia 2007-11-30 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

w sprawie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Data wydania 2007-11-30
Numer XV/89/07
 

Uchwała Nr XV/89/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007r.

 

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1508; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr172, poz. 1441;Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. NR 17, POZ.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974/ i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych¹ /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz 1601,
Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847/ uchwala się,
co następuje:

 

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

           budynki i grunty stanowiące własność  /współwłasność/  gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; budynki mieszkalne lub ich części będące własnością osób fizycznych;

 

           budynki gospodarcze stanowiące własność /współwłasność/ rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie
o ubezpieczeniu społecznym lub renty strukturalne;

 

           budynki mieszkalne lub ich części będące własnością osób fizycznych;

 

2. Zwolnienia, o których mowa  w ust. 1, 2 i 3 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/48/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr127, poz. 2407 z 12 grudnia 2003 r.)

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27