Uchwała Rady Nr XV/88/07 z dnia 2007-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Data wydania 2007-11-30
Numer XV/88/07
 
 

UCHWAŁA  Nr XV/88/07
 RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 30 listopada 2007 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974/
art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ /Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki  podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Radziłów:

1) od gruntów:

        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,57 zł od 1 m² powierzchni;

        pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,74 zł od 1 ha powierzchni;

         pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,11. zł od 1 m² powierzchni[1]

2) od budynków lub ich części:        

        mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
– 11,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

         zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 3,20  zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

        od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 4,16 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3. i ust. 3 - 7. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Radziłów z dnia 14 grudnia 2006  roku w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok /Dz. Urz.
W. P. Nr 305, poz. 3246/.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r. 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 
[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368
z  17.12.1992 r.) ,

2) dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych   typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999 r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania  przez Rzeczpyspolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27