Uchwała Rady Nr XV/86/07 z dnia 2007-11-30 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-11-30
Numer XV/86/07
 

Uchwała Nr XV/86/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia
30 listopada 2007 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                     44.478,00 zł

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały                                                            66.422,00 zł

 

 

§3

 

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały                                                            21.944,00 zł

 

 

§4

 

Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§5

 

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach

działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem

Nr 4 do niniejszej uchwały                                                                              27.201,00 zł

 

 

§6

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów                                                                                          10.857.544,00 

- plan wydatków                                                                                           11.414.324,00 zł

 

 

 

§7

 

Deficyt budżetowy w kwocie 556.780,00 zł planuje się pokryć pożyczką  w kwocie 299.900,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 256.880,00 zł.

 

 

§8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
do Uchwały XV/86/07
                  
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007r

 

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA

 

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Uwagi:

801

80195

2030

2 688,00

 

852

85212

2010

20 190,00

 

 

85295

2030

8 400,00

 

750

75095

0970

13 200,00

 

Razem:

44 478,00

X

 

 

Objaśnienia do zmian w budżecie:

 

 1. Zwiększenie dochodów w  dziale 852 – Pomoc Społeczna na kwotę 28.590,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami
  na 2007r oraz realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007r.

  Powyższe środki w kwocie 20.190,00 zł przeznacza się na zgłoszone przez gminę niedobory środków na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną.

Powyższe środki w kwocie 8.400,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu dotacji
na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 roku.

 1. Zwiększenie dochodów w  dziale  801 – Oświata i wychowanie na kwotę 2.688,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz.11 ) przeznaczone są
na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych                  i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

 1. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna – na kwotę
  13.200,00 zł następuje na  podstawie otrzymanej refundacji z Urzędu Pracy
  za zatrudnienie pracowników interwencyjnych.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz     

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2
do Uchwały XV/86/07 
Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007r

 

 

WYDATKI – ZWIĘKSZENIA

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Uwagi:

801

80195

4240

2 688,00

 

852

85212

3110

20 190,00

 

 

85295

3110

5 900,00

 

 

 

4210

6 000,00

 

900

90001

4300

10 000,00

 

700

70005

4300

9 894,00

 

 

 

4170

1 100,00

 

750

75095

4010

6 000,00

 

 

 

4110

1 000,00

 

 

 

4120

150,00

 

 

75023

4210

3 500,00

 

Razem:

66 422,00

X

 

 

Objaśnienia do zmian w budżecie:

 

 

 

 1. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc Społeczna -  na kwotę 32.090,00 zł następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminom ustawami
  na 2007r oraz realizację  własnych zadań bieżących gmin na 2007r.

  Powyższe środki w kwocie 20.190,00 zł przeznacza się na pokrycie zgłoszonych przez gminę niedoborów środków na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną.

Powyższe środki w kwocie 8.400,00 zł przeznacza się na uzupełnienie planu dotacji na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w 2007r.

Środki własne w kwocie 3.500,00 zł przeznacza się w celu dofinansowania realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 roku.

 1. Zwiększenie wydatków w  dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa -   na kwotę      10.994,00 zł następuje w wyniku potrzeby zwiększenia wydatków  na  zakup pozostałych usług oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.
 2. Zwiększenie wydatków w  dziale 801 – Oświata i wychowanie -  na kwotę 2.688,00 następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2007 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 r.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz.11 ) przeznacza się na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych                  i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

 1. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja Publiczna -  na kwotę      10.650,00 zł następuje w wyniku potrzeby dofinansowania wydatków                         na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i pochodne od wynagrodzeń
  oraz zakup sprzętu komputerowego.
 2. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na kwotę 10.000,00 zł następuje w wyniku potrzeby dofinansowania zakupu pozostałych usług w zakresie oczyszczenia odcinka Wissy na terenie miejscowości Łoje – Awissa.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 3
do Uchwały XV/86/07
                   Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007r

 

 

WYDATKI – ZMNIEJSZENIA

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Uwagi:

010

01010

6050

21 944,00

 

Razem:

21 944,00

X

 

 

Objaśnienia do zmian w budżecie:

 

 

 1. Zmniejszenie wydatków w dziale 010 – Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna Wsi na kwotę  21.944,00 zł następuje w wyniku wystąpienia z projektu p.n. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej na Terenia dorzecza Biebrzy” i wycofania zabezpieczenia 10% kosztów współfinansowania dokumentacji przedsięwzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 4
do Uchwały XV/86/07
                  Rady Gminy Radziłów
z dnia 30 listopada 2007r

 

 

 

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

Dział

Rozdział

§

Kwota w zł

801

80101

6056

18 591,00

700

70005

6050

8 591,00

 

 

4270

1 200,00

801

80101

6050

10 000,00

 

 

4210

1 300,00

 

 

4410

600,00

750

75011

4750

3 000,00

 

 

4700

600,00

 

 

 

 

 

 

4750

1 300,00

 

 

 

 

750

75011

4010

2 500,00

 

 

 

 

 

 

4110

438,00

 

 

 

 

 

 

4120

62,00

852

85219

4010

3 110,00

852

85219

4210

2 500,00

 

 

 

 

 

 

4260

160,00

 

 

 

 

 

 

4300

400,00

 

 

 

 

 

 

4410

50,00

Razem:

27 201,00

Razem:

27 201,00

 

 

Objaśnienia do zmian w budżecie:

 

 1. Przeniesienie wydatków w  działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 801 – Oświata i wychowanie, 750 – Administracja Publiczna, 852 – Opieka Społeczna na kwotę 27.201,00,00 zł następuje z powodu konieczności zmiany klasyfikacji wydatków,      w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potrzeb w zakresie  wydatków na zakup materiałów i pozostałych usług, energii, delegacji służbowych, szkoleń pracowników oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27