Uchwała Rady Nr XIV/82/07 z dnia 2007-11-15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-11-15
Numer XIV/82/07
 

Uchwała Nr XIV/82/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia
15 listopada 2007 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

 

Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                     363,499,00 zł

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

 

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały                                                            363.499,00 zł

 

§3

 

Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów
na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§4

 

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach

działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem

Nr 3 do niniejszej uchwały                                                                         324.302,00 zł

 

 

§5

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów                                                                                          10.813.066,00 

- plan wydatków                                                                                           11.369.846,00 zł

 

 

 

§6

 

Deficyt budżetowy w kwocie 556.780,00 zł planuje się pokryć pożyczką w kwocie 299.900,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 256.880,00 zł.

 

§7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 
 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
do Uchwały XIV/82/07
                   Rady Gminy Radziłów
dnia 15 listopada 2007r

 

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA