Uchwała Rady Nr XXI/103/04 z dnia 2004-11-09 uchylająca uchwałę w sprawie założenia publicznego Liceum Profilowanego w Radziłowie.

w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie założenia publicznego Liceum Profilowanego w Radziłowie.
Data wydania 2004-11-09
Numer XXI/103/04
 
 

Uchwała Nr XXI/103/04
Rady Gminy Radziłów
z dnia 9 listopada 2004r.

                                         uchylająca uchwałę w sprawie założenia publicznego Liceum Profilowanego w Radziłowie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9 lit. h) i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5, ust. 2, pkt 1, ust. 3 i 5b oraz art. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. d) w związku z art. 58, ust. 1 i 6 ustawyz dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/165/02 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie założenia publicznego Liceum Profilowanego w Radziłowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28