Uchwała Rady Nr LIII/311/10 z dnia 2010-10-29 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Data wydania 2010-10-29
Numer LIII/311/10

Uchwała Nr LII/311/10
Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 pazdziernika 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. ”d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ust.4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 346.085,00 zł Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 178.687,00 zł Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 794.168,00 zł Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.173.725,00 zł Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 87.050,00 zł

§6

Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§7

Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§8

Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9

Zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 2.301.252,00 zł

§11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 731.506,00 zł

§12

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-plan dochodów                                                   15.152.324,00 zł
z tego :

- bieżące                                                    2.023.078,00 zł

- majątkowe                                               3.129.246,00 zł

- plan wydatków                                                  19.197.147,00 zł
z tego:

- bieżące                                                   12.041.663,00 zł

- majątkowe                                                7.155.484,00 zł

§13

Deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.044.823,00 zł planuje pokryć się pożyczką i kredytem bankowym.

§14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-01-18

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-01-18

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-01-18