Uchwała Rady Nr LII/309/10 z dnia 2010-10-29 w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Data wydania 2010-10-29
Numer LII/309/10

UCHWAŁA NR LII/309/10
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 29 października 2010 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin konsultacji społecznych rocznych programów współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu stanowiacym załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała LI/303/10 Rady Gminy Radziłów z 20 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 4. Uchwła wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Kadłubowska

Wprowadzający: Katarzyna Kadłubowska

Data wprowadzenia: 2011-01-18

Modyfikujący: Katarzyna Kadłubowska

Data modyfikacji: 2011-01-18

Opublikował: Katarzyna Kadłubowska

Data publikacji: 2011-01-18