Uchwała Rady Nr XX/99/04 z dnia 2004-10-28 sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Radziłowie

w sprawie sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Radziłowie
Data wydania 2004-10-28
Numer XX/99/04
 
 

Uchwała Nr XX/99/04
Rady Gminy radziłów
z dnia 28 października 2004r.

                                                                        w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Radziłowie.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Centrum Kultury w Radziłowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr inż. Aneta Michałowska

 


                                                                                                                                                                                                                                                                 Załącznik do uchwały Nr XX/99/04
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rady Gminy Radziłów
                                                                                                                                                                                                                                                                                             z dnia 28 października 2004r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

STATUT

 

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W RADZIŁOWIE

                                                                                                                                                                                            

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1. Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Radziłowie jest gminną instytucją kultury działającą na podstawie:

- uchwały Nr XX/98/04 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 października 2004r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury,

- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 ),

- niniejszego statutu

§ 2. Terenem działalności Gminnego Centrum Kultury jest obszar Gminy Radziłów.

§ 3. Gminne Centrum Kultury nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organiztora.

§ 4. W skład Gminnego Centrum Kultury wchodzi biblioteka.

Rozdział II. Zakres działania.

§ 5. Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury należy:

           -edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

           -tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

           -tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła artystycznego i ludowego,

           -rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,

           -gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, odnawianie i udostępnianie dóbr kultury,

           -zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych,

           -popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych gminy,

           -gromadzenie oraz opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

           -udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,

           -organizowanie czytelnictwa i udostepnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,

           -prowadzenie prac z czytelnikami, służących popularyzacji książki i czytelnictwa.

§ 6. Gminne Centrum Kultury realizuje swoje zadania poprzez:

- prowadzenie działalności środowiskowej, organizowanie imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym,

- sprawowanie merytorycznej opieki i udzielanie pomocy zespołom amatorskiego ruchu artystycznego w formie konsultacji przy doborze repertuaru i instruktażu,

- prezentacje dorobku artystycznego w ramach organizowanych przeglądów, konkursów, festynów i innych imprez,

- prowadzenie działalności oświatowej, popularyzację wiedzy o sztuce, regionie i świecie współczesnym,

§ 7. 1.Gminne Centrum Kultury może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb środowiska, w tym prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z której dochód w całości bądzie przeznaczony na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

2.Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

§ 8. Gminne Centrum Kultury realizując zadania z zakresu upowszechniania kultury, współpracuje ze społecznym ruchem kulturalnym, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami.

Rozdział III. Organy zarządzające i doradcze.

§ 9. Gminnym Centrum Kultury zarządza Dyrektor.

§ 10. 1.Do reprezentowania Gminnego Centrum Kultury na zewnątrz i składania oświadczeń woli uprawniony jest Dyrektor.

2.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych skladają łącznie Dyrektor i Główny Księgowy.

§ 11. 1. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury powołuje i odwołuje organizator.

2.Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.

§ 12. Organizację wewnętrzną Gminnego Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu pozytywnej opinii organizatora oraz działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 13. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

Rozdział IV. Gospodarka finansowa.

§ 14. Gminne Centrum Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 15. 1.Działalność Gminnego Centrum Kultury finansowana jest z:

           -wpływów z działalności statutowej i gospodarczej,

           -dotacji z budżetu gminy,

           -darowizn, spadków, zapisów,

           -kredytów i odsetek z lokat bankowych,

           -dochodów z najmu,

           -dochodów z usług świadczonych odpłatnie.

2.Źródłem finansowania mogą być także dotacje z budżetu państwa.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury jest plan finansowy działalności, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

Rozdział V. Postanowienia końcowe.

§ 17. Zmiany statutu mogą być dokonywane w tym samym trybie, co jego uchwalenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr inż. Aneta Michałowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-28