Uchwała Rady Nr XIII/81/07 z dnia 2007-10-25 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG lub/i Mechanizmu Finansowego Norweskiego

w sprawie w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG lub/i Mechanizmu Finansowego Norweskiego
Data wydania 2007-10-25
Numer XIII/81/07

Uchwała nr XIII/81/07
Rady Gminy w Radziłowie
z dnia 25 października 2007r.

              w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG lub/i Mechanizmu Finansowego Norweskiego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
w Radziłowie uchwala co następuje:

 

§ 1. Rada Gminy postanawia przyjąć dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Mechanizmu Finansowego Norweskiego do kwoty PLN stanowiącej równowartość 278 608 EUR (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem euro) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn: „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Radziłów ” w miejscowościach Klimaszewnica, Mścichy, Kramarzewo, Słucz, Radziłów.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia Umowy finansowej o dofinansowanie przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji ww. umowy, zgodnie z określonymi w tej umowie warunkami, do wysokości kwoty dotacji powiększonej o należne odsetki i inne ewentualne należności wynikające z realizacji zapisów umowy o dofinansowanie.

§ 3. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy o dofinansowanie, o której mowa
w § 2 będzie weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Zabezpieczenie wekslowe, o którym mowa w § 3 ustanawia się na okres obowiązywania umowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27