Uchwała Rady Nr XIII/78/07 z dnia 2007-10-25 zmieniająca uchwałę Nr XII/72/07 z dnia 25 września 2007r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/72/07 z dnia 25 września 2007r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Data wydania 2007-10-25
Numer XIII/78/07

Uchwała nr XIII/78/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 października 2007 roku

 

 

     zmieniająca uchwałę Nr XII/72/07 z dnia 25 września 2007r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138, poz. 974) i art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.; Nr 23, poz. 136) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/72/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 września 2007r.
w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27