Uchwała Rady Nr XII/74/07 z dnia 2007-09-25 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
Data wydania 2007-09-25
Numer XII/74/07

Uchwała Nr XII/74/07

 

Rady Gminy Radziłów

 

z dnia 25 wrzesnia 2007 roku

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności niepublicznych szkół podstawowych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz innych niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, zwanych dalej "szkołami".

§ 2. Podstawę obliczenia dotacji dla szkoły stanowią bieżące wydatki ustalone dla szkół tego samego typu prowadzonych przez gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole.

§ 3.  1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej "organem prowadzącym", składa wniosek o udzielenie dotacji do Wójta Gminy Radziłów, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, organ dotujący wzywa organ prowadzący do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

4. Wysokość dotacji  ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4. 1. W roku poprzedzającym pierwszy miesiąc udzielenia dotacji w terminie
do 15 grudnia, wnioskodawca winien przekazać na wniosku określonym przez organ dotujący, faktyczną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczali do niepublicznej szkoły w dniu 01 stycznia danego roku.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji powinno być poprzedzone stwierdzeniem  przez organ dotujący zgodności danych przekazanych przez organ prowadzący szkołę.

2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli dokumentów związanych z liczbą uczniów.

 

§ 6. Organ dotujący przekazuje zaliczkowo 1/12 część należnej dotacji  na ucznia
nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 7. 1. Szkoła sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Radziłów, pełną informację
o wykonaniu dotacji dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (wg. stanu na 31 grudnia i 31 sierpnia).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/74/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 września 2007 rok

 

....................................................                                                          ........................., dnia .....................

oznaczenie organu prowadzącego                                                     miejscowość

oraz adres i siedziba

GMINA RADZIŁÓW                       

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY RADZIŁÓW

NA ROK ..................

 

1.        Pełna nazwa szkoły, organu prowadzącego wraz z adresem, nr telefonu i fax

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2.        Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3.        Nr identyfikacji REGON .......................................................................................................

4.        Nr identyfikacji podatkowej NIP ...........................................................................................

5.        Planowana liczba uczniów: w roku: .............                                          .............................................

w tym z terenu Gminy Radziłów:                                                             .............................................

   5.1 styczeń-sierpień:                                                                                      .............................................

w tym z terenu Gminy Radziłów:                                                             .............................................

   5.2 wrzesień-grudzień:                                                                                   .............................................

w tym z terenu Gminy Radziłów:                                                             .............................................

6.        Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.        Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.

..................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/74/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 września 2007 rok

 

....................................................                                                          ........................., dnia .....................

oznaczenie organu prowadzącego                                                     miejscowość

oraz adres i siedziba

 

 

 

GMINA RADZIŁÓW                       

 

 

 

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

w styczniu roku ...........

 

 

1.        Nazwa szkoły ...................................................................................................................

2.        Organ prowadzący ...........................................................................................................

3.        Ilość uczniów w styczniu ................... będzie wynosić ......................

w tym z terenu Gminy Radziłów: ......................................................

 

          ...................................................................

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27