Uchwała Rady Nr XII/73/07 z dnia 2007-09-25 w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w sprawie w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Data wydania 2007-09-25
Numer XII/73/07
 
 

Uchwała  Nr XII/73/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 września 2007r.

w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z póżn. zm.) uchwala się
co następuje:

§ 1. W limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ustalonym w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXX/146/05 Rady Gminy Radziłów z dnia 8 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. wprowadza się następujące zmiany

1)      Dodaje się zadanie pod nazwą „Remont oświetlenia drogowego na terenie gminy Radziłów”

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

 

 

 


Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XII/73/07

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 września 2007r.

 

 

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELILETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

Program inwestycyjny-zadanie inwestycyjne

 

 

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

 

 

Łączne nakłady finansowe

/tyś. zł/

 

 

Okres realizacji inwestycji/

Wysokość środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego /tyś. zł/

 

 

Środki z funduszy strukturalnych UE lub inne /tyś. zł/

1

Remont oświetlenia drogowego na terenie gminy Radziłów.

Urząd Gminy

560,01

2007

16,80

 

2008

543,21

 

Ogółem:

560,01

 

560,01

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-03-27

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-03-27