Uchwała Rady Nr XII/71/07 z dnia 2007-09-25 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-09-25
Numer XII/71/07
 

 Uchwała Nr XII/71/07
Rady Gminy Radziłów
z dnia
 25 września 2007 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 roku. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 165, art.182, art.184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                    162.588,00 zł

Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały                                                              174.588,00 zł

 

§3

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę

Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały                                                         12.000,00 zł

 

 

§4

 

 Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach

działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem

Nr 4 do niniejszej uchwały                                                                                    44.070,00 zł

 

§5

 

 

Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

 

 

§6

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów                                                                                            10.378.301,00 

- plan wydatków                                                                                             10.835.081,00 zł

§7

 

Deficyt budżetowy w kwocie 456.780,00 zł planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 111.890,00 zł i kredytem bankowym w kwocie 344.890,00 zł.

 

 

§8

 

 

Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy.

 

§9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Przewodniczący  Rady

Zbigniew Mordasiewicz

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1
do Uchwały XII/71/07
                   Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 września 2007r

 

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA