Uchwała Rady Nr XXIII/144/08 z dnia 2008-09-18 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziłów

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Radziłów
Data wydania 2008-09-18
Numer XXIII/144/08

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz.1524) oraz §§106, 107, 108 i 109 Uchwaly Nr XII/58/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziłów, uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Jana Piotrowskiego, zam. Radziłów Kolonia 12, w sprawie niewłaściwego postępowania Wójta Gminy Radziłów, stwierdza się w wyniku dokonanych wyjaśnień, że skarga jest niezasadna.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Odpis uchwały doręczyć skarżącemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz


 

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/144/08
Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 września 2008 roku


UZASADNIENIE

 

§ 1. Skarga Pana Jana Piotrowskiego w sprawie niewłaściwego postępowania Wójta Gminy Radziłów, została skierowana w dniu 10.09.2008 r. do Rady Gminy Radziłów, celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Pan Piotrowski zarzuca niewłaściwe postępowanie Wójta Gminy, odmowa przyznania pracy, odmowa udzielanienia pomocy społecznej oraz nierozpatrywanie spraw dotyczących meldunku skarżącego.


§ 2. W następstwie  wskazanej  skargi  w imieniu  Rady Gminy Radziłów, Komisja Rewizyjna  przeprowadziła postępowanie dowodowe, w wyniku którego ustaliła co następuje:
1) Z dokumentacji wynika, iż na wszystkie podania Pana Piotrowskiego Wójt udzielił pisemnej odpowiedzi, dwa podania zostały przesłane do Posterunku Policji w Radziłowie w celu rozpatrzenia zgodnie z kompetencją. Wójt proponował zatrudnienie w Urzędzie Gminy w ramach prac interwencyjnych, Pan Piotrowski odmowił podjęcia pracy w związku z brakiem książeczki spawalniczej.
2) Z wyjaśniej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że Pan Piotrowski w roku 2007 otrzymywał zasiłek okresowy w naturze po wyjściu z zakładu karnego. Po tym okresie nie wpłynęło żadne podanie z prośbą o pomoc, mimo udzielonych informacji i pouczeń przez pracowników GOPS, w związku z czym nie było żadnej odpowiedzi. Dwukrotnie skarżący był osobiście wygrażając i obrażając pracownikom GOPS-u, m.in. groził wysadzeniem budynku.
3) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przedstawiła pismo Pana Piotrowskiego i udzieloną odpowiedź - wniosek dotyczy wymeldowania Bolesława Piotrowskiego – brata. Kierownik USC w odpowiedzi wyaśniła, że wnioskodawca nie jest właścicielem mieszkania i nie może wymeldować pozostałych członków rodziny. Ponadto włścicielka posesji siostra skarżącego wyraża zgodę na zameldowanie pozostałej rodziny.


§ 3. Uwzględniając powyższe okoliczności Komisja Rewizyjna stwierdza, że skarga jest w całości niezasadna.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-13