Uchwała Rady Nr XXIII/143/08 z dnia 2008-09-18 zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Data wydania 2008-09-18
Numer XXIII/143/08

Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124, z 2004r. Nr 173, poz. 1808, tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr  169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217), uchwala się co następuje:


§ 1. W wykazie dróg lokalnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych ustalonym
w załączniku do uchwały nr IX/40/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 12 września 2003r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zmienionym uchwałą nr XII/72/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 września 2007r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych, wprowadza się następujące zmiany:
1) Zalicza się drogę lokalną od drogi powiatowej we wsi Słucz do Mikut do kategorii dróg gminnych nadając numer 104148B oraz nazwę – od drogi powiatowej we wsi Słucz
do Mikut.
2) Zalicza się drogę lokalną Borawskie Awissa – Borawskie Awissa Kolonia do kategorii dróg gminnych nadając numer 104142B oraz nazwę – Borawskie Awissa – Borawskie Awissa Kolonia.
3) Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę lokalną nr 104144B – Borawskie Awissa
– Święcienin, która staje się drogą wewnętrzną – dojazdową do gruntów rolnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz


 

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/143/08 Rady Gminy Radziłów
z dnia 18 września 2008 roku

Gmina Radziłów

104131B  - od drogi woj. Przytuły - Osowiec do drogi pow. Karwowo – Okrasin w sołectwie Karwowo
104132B  - Okrasin – Mścichy
104133B  - od drogi woj. Przytuły - Osowiec do Sośni
104134B  - Karwowo –Święcienin
104135B  - od drogi pow. Radziłów - Wąsosz do Janowa
104136B   - od drogi pow. Radziłów - Wąsosz do Janowa
104137B  - od drogi pow. Radziłów - Wąsosz do Rydzewa Szlacheckiego
104138B  - od drogi pow. Słucz - Wiązownica do Zakrzewa
104139B  - Zakrzewo - Jaki do drogi pow. Ławsk – Glinki
104140B  - od drogi gminnej Zakrzewo - Jaki do Zakrzewo Czaple
104141B  - Klimaszewnica - Borawskie-Awissa
104142B - Borawskie Awissa – Borawskie Awissa Kolonia
104143B  - Kramarzewo - Konopki-Awissa
104145B  - Święcienin - Borawskie-Awissa Kolonia
104146B  - od drogi gm. Radziłów- Rydzewo- Szlacheckie do Rydzewo-Pieniążek
104147B  - od drogi pow.- Glinki- Przytuły do Mikut
104148B - od drogi powiatowej we wsi Słucz do Mikut
104149B  - od drogi woj Przytuły - Osowiec do drogi pow. nr 158
104150B  - Radziłów – Dębówka
104151B  - od drogi pow. Radziłów - Burzyn do Brodowa
104152B  - od drogi pow. Radziłów - Burzyn do Czach
104153B  - od drogi pow. we wsi Słucz do byłego PGR-u
104154B  - od drogi pow. Łoje Awissa - Jedwabne do Szyjk
104155B  - od rogi pow. Radziłów - Burzyn do Brych
104156B  - od rogi pow. Radziłów - Burzyn do Szlas
104157B  - od drogi pow. Kramarzewo - Kownatki do Kieljan
104158B  - od drogi woj. Przytuły - Osowiec w Klimaszewnicy (Szczudra)
104159B  - od drogi pow. Radziłów - Wąsosz do wysypiska
104160B  - od drogi pow. Dziewięcin - Borawskie-Awissa do Kramarzewa


Ulice w miejscowości Radziłów

104161B  - ul. Sportowa
104162B  - ul. Szkolna
104163B  - ul. Łomżyńska w kierunku Kosmaczewski Józef
104164B  - ul. Łomżyńska w kierunku Ekstowicz Andrzej
104165B  - ul.  Nadstawna
104166B  - ul. Gęsia
104167B  - ul. Grzybowa
104168B  - ul. Gumienna
104169B  - ul. Bargłówek
104170B  - ul. Ogrodowa
104171B  - ul. Krótka
104172B  - ul. Mickiewicza
104173B  - ul. Plac 500-Lecia
104174B  - ul. Nr 104173B do 104165B
104175B  - ul. Kościelna
104176B  - ul. Długa
104177B  - ul. Sadowa
104178B  - od drogi woj. 668 przy ul. Karwowskiej do SUR w Radziłowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-13