Uchwała Rady Nr XXIII/138/08 z dnia 2008-09-18 ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziłów

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziłów
Data wydania 2008-09-18
Numer XXIII/138/08

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 124, poz. 1153, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostakch organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261, z 2008 r. Nr 73, poz. 430) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w tabeli płac pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziłów w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset zlotych 00/100).

§ 2. Uzgadnia się wartość jednego punktu dla:
1) pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komunalnego Zakładu Budżetowego w Radziłowie oraz pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzacym jest Gmina Radziłów w wysokości 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100);

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Radziłów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/118/2001 Radzy Gminy Radziłów z dnia 22 lutego 20001 roku w sprawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziłów oraz Uchwała Nr XXVI/129/05 Radzy Gminy Radziłów z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-11-13

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2008-11-13

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-11-13