Uchwała Rady Nr XLIX/288/10 z dnia 2010-08-16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Radziłów Gminie Gąbin

w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Radziłów Gminie Gąbin
Data wydania 2010-08-16
Numer XLIX/288/10
Uchwała Nr XLIX/288/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 16 sierpnia 2010 roku
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Radziłów Gminie Gąbin
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 220 i w związku z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Radziłów pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gąbinw kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin”.
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków własnych budżetu Gminy Radziłów.
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gmina Radziłów a Gminą Gąbin.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Jankowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-07