Uchwała Rady Nr XLIX/287/10 z dnia 2010-08-16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Departament 9
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Data wydania 2010-08-16
Numer XLIX/287/10
Uchwała Nr XLIX/287/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 16 sierpnia 2010 roku
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. ”d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ust.4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                                  688.862,00 zł
Zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                                                                 649.293,00 zł
Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                                3.053.749,00 zł
Zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
 
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                                               2.096.404,00 zł
Zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
 
Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały                                               6.200,00 zł
 
§6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami                                                                           2.065.914,00 zł
§7
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                                                 563.291,00 zł                                                                    
§8
 
Zmienia się załącznik inwestycyjny do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.
§9
 
Zmienia się plan przychodów i rozchodów na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
§10
 
Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na   2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.
§11
 
Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do Uchwały w sprawie budżetu Gminy Radziłów na   2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
 
§12
 
Zmienia się prognozę długu i spłat na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
§13
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- plan dochodów                                                                                          14.604.385,00 zł
 z tego :
 - bieżące – 11.570.709,00 zł,
 - majątkowe – 3.033.676,00 zł
- plan wydatków                                                                                          19.196.163,00 zł
z tego:
 - bieżące – 11.432.464,00 zł,
 - majątkowe – 7.763.699,00 zł
 
§14
 
Deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.591.778,00 zł planuje pokryć się pożyczką i kredytem bankowym.
§15
 
Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                                                                          - w kwocie 1.000.000 zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego                                                                                    - w kwocie 4.591.778 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                 - w kwocie 1.398.793 zł;
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej    - w kwocie 1.708.244 zł.
 
 
§16
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§17
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jakubczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-07