Uchwała Rady Nr XLIX/286/10 z dnia 2010-08-16 w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Departament 9
w sprawie w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Data wydania 2010-08-16
Numer XLIX/286/10
UCHWAŁA NR XLIX/286/10
Rada Gminy Radziłów
z dnia 16 sierpnia 2010 roku
                                                                                                                                                                                            
w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz 1218.) oraz art.166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. W limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ustalonym w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXX/146/05 Rady Gminy Radziłów z dnia 8 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r., wprowadza się następującą zmianę:
Załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa wyżej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
Przewodniczący Rady
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jakubczyk

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-07