Uchwała Rady Nr XLIX/285/10 z dnia 2010-08-16 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów

Departament 9
w sprawie w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów
Data wydania 2010-08-16
Numer XLIX/285/10
UCHWAŁA NR XLIX/285/10
Rady Gminy Radziłów
z dnia 16 sierpnia 2010 roku
 
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm), oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziłów przyjętego Uchwałą Rady Gminy Radziłów
Nr XVII/78/2000 z dnia 24 lutego 2000r., dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/222/09 Rady Gminy Radziłów z dnia
16 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady  
Zbigniew Mordasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Cendrowska Jadwiga

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2010-09-07

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2010-09-07

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2010-09-07